Od 30 września do 12 listopada 2010 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania ‚Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych’.

Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ‚Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 169, poz. 1141).

Z działania ‚Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych’ będą mogły skorzystać osoby fizyczne lub prawne oraz spółki osobowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, które m.in.:
– są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o KRUS, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; 
– prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
– są wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS (w przypadku osoby prawnej oraz spółki osobowej).

Pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli wysokość szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, będzie wynosić:
– w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach średnio powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym
oraz
– w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, nie mniej niż 10 tys. zł.

O pomoc będą mogli się ubiegać także wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli każdy z nich będzie spełniał określone w rozporządzeniu MRiRW warunki.

Wnioskodawca będzie mógł złożyć wniosek osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w  Biurze Powiatowym ARiMR przy ulicy Czecha 8b w Jastrzębiu Zdroju albo wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego (o dotrzymaniu terminu decydowała data stempla pocztowego). 

Wprowadzone zostały również korzystniejsze zasady i ułatwienia w otrzymaniu wsparcia z działania ‚Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej’. 

Zmiana polega na tym, że wnioskodawcy, w których gospodarstwach odnotowano zniszczenia spowodowane powodziami lub osunięciami ziemi, mogą ubiegać się o podwyższony z 50% do 80% poziom dofinansowania na realizację operacji związanej z prowadzeniem działalności nierolniczej. Potwierdzeniem wystąpienia zniszczeń w gospodarstwie, jest dostarczenie opinii wojewody, wskazującej wysokość szkód, powstałych w wyniku powodzi lub osunięcia ziemi, oszacowanych przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę.
Nabór wniosków o wsparcie z działania ‚Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej’ rozpoczął się 24 sierpnia br.