Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‚Olza’, w ramach którego zostanie zrealizowana konferencja projektowa: ‚Studium Wykonalności EuroInstytutu PL-CZ (etap pierwszy) – organizacja międzynarodowych warsztatów’ odbędzie się 24 września w sali posiedzeń jastrzębskiego Urzędu Miasta.

Spotkanie zaplanowano w godzinach od 11.00 do 13.00.

Program posiedzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia na zasadach wnioskodawcy do projektu pn. ‚Rowerem po Euroregionie. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych w oparciu o system szlaków rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński’ w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
5. Przedstawienie informacji o pracach związanych z działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Zgromadzeniami:
– Problematyka działalności Euroregionu Śląsk Cieszyński, w tym wdrażania Funduszu Mikroprojektów POWT CZ-PL.
– Realizacja zadań z zakresu promocji turystycznej i tworzenia nowych produktów turystycznych w ramach projektów: ‚Śląskie. Pozytywna energia. Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych’ oraz ‚lnfotur-3’.
– Realizacja pozostałych projektów własnych Stowarzyszenia współfinansowanych ze środków zagranicznych i krajowych (w tym projektów przygotowywanych do realizacji):
– ‚Przystosowanie systemu informatycznego administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Istebna, Strumień, Wisła’,
– ‚Śląski System Informacji Turystycznej’,
– ‚Chcemy, abyście o Nas wiedzieli! Euroregion Śląsk Cieszyński -Teśinske Slezsko szkołą integracji europejskiej’,
– ‚Utrzymanie systemu szlaków rowerowych polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński’.
6. Przedstawienie założeń i celów projektu ‚Studium Wykonalności Eurolnstytutu PL-CZ (etap pierwszy) – organizacja międzynarodowych warsztatów’.
7. Przedstawienie tematyki kształtującego się Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie Zgromadzenia.