Prezydent miasta Marian Janecki wystosował pismo do Ministra Skarbu Państwa z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa w związku z odmową przekazania nieodpłatnie pakietu akcji spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju na rzecz Miasta Jastrzębia-Zdroju.

W uzasadnieniu czytamy:

‚Zadaniem własnym gminy jest między innymi zaopatrzenie w energię cieplną (art. 7 ust 6.1 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym). Od prawie 20 lat gminy z terenu działania PEC S.A. w Jastrzębiu-Zdroju zamieszkałego przez 800 tys. ludzi starają się o komunalizację mienia państwowego służącego realizacji tego zadania własnego. W wyniku niedrożności regulacji dotyczącej komunalizacji mienia polegającej na przekazaniu uprawnionym gminom składników majątkowych przedsiębiorstwa państwowego, w porozumieniu z Wojewodą Śląskim gminy zdecydowały o komunalizacji akcji skomercjalizowanej spółki, możliwej w trybie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. W toku tego postępowania odbyły się liczne rozmowy z wojewodą, Ministrem Skarbu oraz Ministrem Przemysłu, w toku których nie były sygnalizowane wątpliwości, co do komunalizacji w/w podmiotu. Wnioskodawca spełnia ustawowe warunki do przekazania akcji spółki. Odmowna decyzja Ministra Skarbu z 13 maja 2010 roku w sposób rażący narusza interesy 11 gmin, pozbawiając je wpływu na zakres, jakość i cenę usług o charakterze użyteczności publicznej dla ich mieszkańców. Uzasadnieniem odmowy jest zamiar prywatyzacji – zatem grozi tym gminom, że będąc ustawowo odpowiedzialne za zaopatrzenie w ciepło, nie będą mieć żadnego wpływu na politykę taryfową prywatnego właściciela firmy, która to zadanie będzie realizowała. Ogółem 95 % tego typu przedsiębiorstw zostało skutecznie skomercjalizowanych. W województwie śląskim będzie to 4 przypadek prywatyzacji takiej uprzednio skomercjalizowanej spółki ciepłowniczej, podobnie postąpił skarb państwa wobec PEC Legnica w województwie dolnośląskim.

Sprzeciwiam się takiemu postępowaniu, które pozbawia gminy narzędzi do realizacji zadań własnych i uważam, że takie działanie narusza obowiązujące prawo. Nadal bowiem obowiązuje art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.), z którego wynika obowiązek komunalizacji mienia niezbędnego do realizacji zadań gmin (‚przekazuje się jako mienie komunalne…’).

Z tych też przyczyn niniejsze wezwanie jest konieczne i uzasadnione.’

Przypomnijmy. Prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój wystąpił w imieniu gmin, do których PEC dostarcza ciepło, do ministra o komunalizację przedsiębiorstwa w ten sposób, aby przekazał on nieodpłatnie miastu akcje PEC. Następnie miasto miało podzielić się akcjami z pozostałymi gminami objętymi usługami PEC, proporcjonalnie do wartości majątku przedsiębiorstwa znajdującego się na terenie każdej z nich. Ale odpowiedź ministra jest odmowna, gdyż ministerstwo będzie chciało pozyskać inwestora strategicznego dla spółki – sprzedać ją w ręce prywatne. Oznacza to, że gminy, pomimo tego iż mają jako zadanie własne zaopatrzenie w ciepło, będą zupełnie pozbawione wpływu na politykę PEC. Zdaniem zainteresowanych, decyzja ta w rażący sposób narusza interesy gmin. Na razie w gminach rady podejmują uchwały, w których wnoszą protest do premiera z powodu decyzji ministra Grada. Władze występują również do posłów i senatorów oraz Wojewody Śląskiego o wsparcie procesu komunalizacji PEC.