Na poniedziałek, 11 października zwołana została LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 15.00 w sali nr 129A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów w wyborach do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój i do Sejmiku Województwa Śląskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
4. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja została zwołana na wniosek prezydenta miasta.

Uzasadnienie wniosku:

Zgodnie z brzmieniem art. 30, ust. 2d ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.), utworzenie odrębnych obwodów głosowania następuje najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów, to jest najpóźniej w dniu 17 października 2010 r.
Rada Miasta na wniosek Prezydenta Miasta tworzy odrębny obwód głosowania w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położona jest wymieniona jednostka (art. 30, ust. 2b Ordynacji). W Jastrzębiu-Zdroju kryteria powyższe spełnione są w przypadku Zakładu Karnego oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2, przy Alei Jana Pawła II 7 oraz ul. Krasickiego 21.