Kwestia zakazu sprzedaży tzw. dopalaczy zdominowała sesję nadzwyczajną Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, która odbyła się 11 października w Urzędzie Miasta. Sesja została zwołana na wniosek prezydenta miasta Mariana Janeckiego.

Powodem zwołania sesji była konieczność podjęcia uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów w wyborach do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój i do Sejmiku Województwa Śląskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Radni zajęli się także kwestią zakazu sprzedaży tzw. dopalaczy. Uchwałę w tej sprawie złożyła część radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dyskusja zogniskowała się wokół braku podstaw prawnych do podjęcia uchwały i konieczności dania czytelnego sygnału o negatywnym stosunku władz miasta do handlu tego typu środkami.

Wprowadzenie uchwały wymagało jednak zmiany porządku obrad. Zgodnie z procedurą wnioskodawca zwołania sesji wyraził zgodę na taką zmianę, ale wniosek w tej sprawie nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości. Za wnioskiem głosowało 7 radnych, przeciw było 6 radnych, a wstrzymało się również 6 radnych. W efekcie Rada Miasta nie mogła przeprowadzić głosowania nad samym projektem uchwały.