Wydział Obywatelski uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców, że z dniem 1 stycznia 2009 roku weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31.10.2008r. Nr 195, poz. 1198), na podstawie których będą unieważniane z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ww. ustawy dowód osobisty podlega unieważnieniu:
–      z dniem zawiadomienia o jego utracie lub zniszczeniu,
–      z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
–      z dniem zgonu jego posiadacza,
–      z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
–      z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego,
–      z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
–      po upływie 3 miesięcy od zaistnienia zmiany danych osobowych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, w przypadku gdy osoba nie złożyła wniosku o jego wymianę,
–      w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące