Podatki i opłaty lokalne były głównym punktem obrad sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, która odbyła się 28 października w Urzędzie Miasta.

Radni przegłosowali zmiany stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz dziennej stawki opłaty targowej i miesięcznej opłaty za rezerwację stałych miejsc handlowych. (więcej)
Przegłosowano także szereg uchwał w sprawach:
1. zmian budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2010 rok,
2. udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój dla Miasta i Gminy Bogatynia poszkodowanej w wyniku powodzi w dniu 7 sierpnia 2010r.,
3. przyjęcia ‚Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Jastrzębia-Zdroju na lata 2011-2015’,
4. przyjęcia projektów socjalnych wynikających z ‚Strategii rozwiązywania problemów społecznych Jastrzębia-Zdroju na lata 2006-2011’,
5. określenia zasad przyznawania dofinansowania do zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące rehabilitacji społecznej na rok 2011,
6. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2010,
7. określenia na rok 2011 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką,
8. przystąpienia przez Zespół Szkół Nr 2 z Jastrzębia-Zdroju do realizacji projektu pt. ‚Doświadczenie i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii’, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
9.  przystąpienia przez Szkołę Podstawową nr 9 z Jastrzębia –  Zdroju do realizacji projektu pt. ‚Chcę wiedzieć więcej’, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
10. przystąpienia przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Jastrzębia – Zdroju do realizacji projektu pt. ‚Osiągamy sukcesy w nauce’, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
11. utworzenia wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Spółki Obrotu Energią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku,
12. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
13. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
14. pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno – Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach,
15. ‚Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011’,
16. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
17. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój na okładce płyty,
18. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój w zbiorze opowiadań Marii Golanki,
19. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Jastrzębie-Zdrój na kalendarzu ściennym na rok 2011,
20. rozwiązania umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali i zniesienie współwłasności nieruchomości,
21. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie-Zdrój,
22. sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu, stanowiącego własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
23. wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd,
24. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości,
25. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Kondziołowiec,
26. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby fizycznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Ks.Bp. H.Bednorza,
27. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Ks.Bp.H.Bednorza, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego,
28. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Dębina, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
29. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Wolności,
30. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Jastrzębie-Zdrój,
31. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej obciążającej nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Jastrzębie-Zdrój, położoną przy ul. Mazowieckiej,
32. nabycia na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
33. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
34. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych pomiędzy Gminą Jastrzębie-Zdrój, a Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji SA,
35. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osób fizycznych, udziałów w użytkowaniu wieczystym nieruchomości będącej własnością Gminy Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Poznańskiej,
36. rozpatrzenia ponownej skargi,
37. rozpatrzenia skargi rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju,
38. nadania odznaki ‚Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój’ Państwu Helenie i Leonowi Białeckim,

Ponadto do porządku obrad wprowadzono i przegłosowano uchwały w sprawie przyjęcia do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju gmin Godów, Gorzyce i Lubomia oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku oraz w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój. Rada Miasta nie podjęła natomiast uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie mieszkania komunalnego.
Radni zapoznali się także z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie przetargu na dzierżawę podziemnych pasaży handlowych. Wraz z protokołem nie przedstawiono jednak uwag i wyjaśnień prezydenta miasta. Ponadto zastępca prezydenta miasta Franciszek Piksa przekazał informację o realizacji uchwał podjętych w II i III kwartale 2010 roku. Radnym dostarczono również informację o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010.