W zbliżającej się II turze wyborów na prezydenta miasta osoby do tego uprawnione będą mogły głosować za pomocą pełnomocnika.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
 – wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego,
– wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na radnego oraz na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 25 listopada 2010 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 4785 245.