Projekt partnerski Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna pt. ‚Jastrzębie-Zdrój 2015. Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe’ otrzymał 100% dofinansowanie w wysokości 312 617,00 zł.
Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3168/427/III/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zatwierdział listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2010 dla Poddziałania 8.1.2 ‚Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie’ Priorytetu VIII ‚Regionalne Kadry Gospodarki’ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
Warto podkreślić, że ze wszystkich złożonych projektów na w/w konkurs tylko 3 projekty, w tym nasz partnerski, otrzymały dofinansowanie.
Cele/założenia projektu to:

1. Uzyskanie szczegółowego obrazu potencjału gospodarki i rynku pracy w Jastrzębiu Zdroju (budowa modelu) wraz z identyfikacją głównych szans i barier rozwojowych.

2. Opracowanie prognozy rozwojowej dla Jastrzębia Zdroju do roku 2015 pozwalającej na skuteczne podejmowanie działań rozwojowych (w szczególności w zakresie wykorzystania szans rozwojowych i podejmowania działań bezpośrednio adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy w warunkach dynamicznych zmian).

Działania przewidziane do realizacji:
 
1. Opracowanie narzędzi metodologicznych:
a. Na potrzeby diagnozy
b. Na potrzeby prognozy

2. Diagnoza obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Jastrzębiu-Zdroju ze szczególnym uwzględnieniem:
a. Analizy struktury gospodarki na poziomie lokalnym
b. Najważniejszych sektorów i podmiotów wraz z charakterystyką trendów,
c. Potencjału innowacyjnego i technologicznego,
d. Analizy potencjału lokalnego rynku pracy,
e. Analizy struktury rynku edukacyjnego.

3. Prognoza trendów rozwojowych dla Jastrzębia Zdroju ze szczególnym uwzględnieniem:
a. Otoczenia infrastrukturalnego
b. Otoczenia gospodarczego
c. Warunków inwestycyjnych
d. Warunków osiedleńczych
e. Warunków edukacyjnych
f. Rekomendacji dla głównych aktorów lokalnej gospodarki

Najważniejsze korzyści wynikające z realizacji projektu:

1. Uzyskanie syntetycznej informacji o stanie lokalnej gospodarki oraz trendach rozwojowych na obszarze Jastrzębia Zdroju,

2. Uzyskanie kompletnej informacji nt. trendów na lokalnym rynku pracy, co umożliwi dokonywanie uzasadnionych modyfikacji w zakresach programów edukacyjnych (w tym także w zakresie edukacji ustawicznej, przygotowywania projektów szkoleniowych, etc.),

3. Dostępność materiału źródłowego w zakresie budowy lub aktualizacji dokumentów strategicznych i programowych,

4. Pozyskanie danych dla planowania oraz uzasadniania projektów infrastrukturalnych, w których inwestorem jest samorząd, a także udostępnienie danych na rzecz przedsiębiorstwa starających się o zewnętrzne finansowanie projektów,

5. Możliwość wykorzystania danych z badań w działaniach na rzecz przyciągania inwestorów zewnętrznych na teren Jastrzębia Zdroju.

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki oraz Budżetu Państwa

Człowiek najlepsza inwestycja