Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż w dniu 6 grudnia 2010 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r. (Sygn. akt. K 5/10) orzekający o niezgodności art. 10 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z Konstytucją RP.

Zgodnie z art. 10 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługiwały, jeżeli osoba uprawniona była pełnoletnia i posiadała własne dziecko.
Osoby, które przed 6 grudnia 2010 r. otrzymały decyzję odmawiającą prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie art. 10 ust 2 pkt. 2 w/w ustawy, w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego mogą wnieść do tut. organu skargę o wznowienie postępowania.

Ponadto informujemy, iż Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 15 listopada 2010 r. (Sygn akt P 32/09) orzekł, iż art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym od 14 stycznia 2006 r. do 1 stycznia 2009 r., jest niezgodny z Konstytucją RP.

Osoby, których prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zostało ustalone na podstawie art. 24 ust. 2a, w okresie od 14 stycznia 2006 do 1 stycznia 2009 r., mogą wnieść do tut. organu skargę o wznowienie postępowania w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj. do dnia 27 grudnia 2010 r.