Przyjęcie budżetu na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2043  było najważniejszym punktem obrad III sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Zanim jednak radni przeszli do poszczególnych punktów porządku obrad, minutą ciszy uczczono pamięć byłego radnego Mirosława Swatka.

Podczas sesji mandaty objęło także dwóch nowych radnych. Ślubowanie złożyli  Paweł Jagodziński i Andrzej Kinasiewicz, którzy objęli mandaty zwolnione przez Mariana Janeckiego i Krzysztofa Baradzieja.
W kolejnych punktach porządku obrad radni składali interpelacje, a wiceprzewodniczący rady Ryszard Piechoczek i zastępca prezydenta miasta Krzysztof Baradziej przedstawili informację z realizacji zadań w okresie między sesjami. Następnie Rada Miasta została zapoznana z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Skarbu o budżecie miasta i WPF, przedstawiono wystąpienia klubowe i przeprowadzono dyskusję.
Projekt budżetu przedłożony przez prezydenta miasta zyskał poparcie 14 radnych,  a  6 wstrzymało się od głosu, natomiast za projektem WPF głosowało 14 radnych, a od głosu wstrzymało się 7.

Podczas sesji Radni zwiększyli także liczbę wiceprzewodniczących rady – z 2 do 3, tak aby każdy klub miał swojego reprezentanta w prezydium. Nowym wiceprzewodniczącym został wybrany Andrzej Kinasiewicz. Radni dokonali także zmian w składach i liczebności komisji, umożliwiając tym samym nowym radnym pracę w tych ciałach.
Ponadto radni podjęli uchwały w sprawach:
 
 -zmian budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2010 rok,
– wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 roku oraz ustalenia planu tych wydatków,
– przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok, 
– przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok,
– zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju,
– ustalenia wysokości cen i opłat za komercyjne korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – ‚Boisko ze sztuczną nawierzchnią trawiastą przy ul. Kościelnej w jastrzębiu-Zdroju’,
– uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na I półrocze 2011 r.,
– zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na I półrocze 2011 r.

W wolnych głosach i wnioskach prezydent miasta Marian Janecki poinformował o zmniejszeniu lub braku kontraktów pomiędzy podmiotami medycznymi z naszego miasta i Narodowym Funduszem Zdrowia. Prezydent zwrócił się do Komisji Polityki Społecznej o zapoznanie się z tym tematem.