Podczas sesji z dnia 28 grudnia radni Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój przyjęli budżet miasta na 2011 rok.

 Dochody  ustalono na poziomie 368,2 mln zł, przy czym głównymi źródłami tych dochodów są subwencja w wysokości ponad  90,5 mln zł oraz udziały w podatkach  PIT i CIT  w wysokości około 74 mln zł. Ponadto planuje się, że w przyszłym roku 20% dochodów ogółem stanowić będzie dofinansowanie do zadań z Unii Europejskiej w wysokości prawie 73 mln zł. Warto również zaznaczyć, że według innego istotnego podziału dochody bieżące wyniosą  288, 6 mln zł , zaś dochody majątkowe – 79, 6 mln zł.
 Wydatki budżetu w 2011 roku zaplanowano na kwotę ponad 440,3 mln zł , przy czym wydatki bieżące wyniosą prawie  273, 7 mln. zł, zaś majątkowe, czyli głównie inwestycyjne,  166, 6 mln zł. 

 Uchwalone wydatki nie znajdują pokrycia w prognozowanych dochodach, w związku z czym powstaje deficyt budżetowy w wysokości ponad  72 mln zł, tj. 19,6 % prognozowanych dochodów.  

W budżecie założono, że źródłami sfinansowania planowanego deficytu  będzie  kredyt komercyjny w wysokości 47 mln zł oraz przychody wewnętrzne z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie ponad 25 mln zł. Planuje się,  że zadłużenie na koniec 2011 roku wyniesie 47 mln zł. Tym samym wskaźnik zadłużenia miasta w porównaniu do prognozowanych dochodów budżetu ogółem wyniesie około 13 %, przy ustawowym limicie na poziomie 60%. Z kolei wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy rat kapitałowych kredytów powiększonych o odsetki oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń, będzie kształtował się na poziomie około 1%, wobec ustawowego limitu wynoszącego 15%.