Zarządzeniem prezydenta miasta zatwierdzone zostały rozstrzygnięcia komisji konkursowej ds. dotacji z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe w 2011 roku. Łącznie na wspieranie tych zadań przyznano 480.000,00 zł.