Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu ‚Zielone światło dla osób niepełnosprawnych’.

Projekt przewiduje objęciem kompleksowym wsparciem 480 osób  niepełnosprawnych (w tym min. 60% kobiet) zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców województwa śląskiego.

W skład  wsparcia wchodzą:
– Indywidualne poradnictwo zawodowe
– Grupowe warsztaty psychologiczno-aktywizujące
– Szkolenia
– Indywidualne poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe
– Pośrednictwo pracy

1.      W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem społecznym w tym wyłącznie:
a)      niepełnosprawni bezrobotni zarejestrowani w PUP
b)      niepełnosprawni bierni zawodowo

2.  Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność beneficjentów:
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
– zaświadczenie z urzędu pracy  o zarejestrowaniu w PUP lub
-oświadczenie o bierności zawodowej oraz zaświadczenie o niezarejestrowaniu jako osoba bezrobotna z PUP
– kserokopia dowodu osobistego (miejsce zamieszkania / płeć)
 
W Ośrodku będą realizowane następujące kierunki kształcenia:
1. Zastosowanie komputera w firmie – 10 osób
2. Kierowca wózka jezdniowego – 10 osób
Okres realizacji: 01.09.2010 – 28.02.2012

Informacje szczegółowe w siedzibie Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 2 nr tel. 32 4737302
www.kursy.jastrzebie.zdz.pl