Śląska Izba Rolnicza poinformowała, że dnia 3 kwietnia 2011 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Ślaskiej Izby Rolniczej. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe. W wyborach do samorządu rolniczego, okręgiem wyborczym jest gmina.

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, m.in. na: 
– rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów, 
– projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie, poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi, 
– kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie, 
– współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi, 
– ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.

Rolnicy, którzy będą kandydować do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej, powinni najpóźniej do dnia 14 marca 2011 r. zgłosić się i zarejestrować w Okręgowej Komisji Wyborczej, powołanej na terenie gminy, oraz wypełnić dokumenty załączone poniżej, dostępne także w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa tutejszego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Lista osób popierających kandydata powinna zawierać 50 podpisów.