Na temat sytuacji służby zdrowia w mieście dyskutować będą radni podczas V sesji nadzwyczajnej, która odbędzie się 7 lutego. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00. Sesja została zwołana na wniosek przedstawicieli klubów radnych: Prawa i Sprawiedliwości, Wspólnoty Samorządowej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców.
4. Informacja Prezydenta Miasta na temat sytuacji służby zdrowia w mieście.
5. Informacja Naczelnika Wydziału Zdrowia na temat sytuacji służby zdrowia w mieście.
6. Wystąpienie zaproszonych gości:
– Przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia na temat kontraktów na świadczenia medyczne w mieście;
– Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2;
– Przedstawiciela Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Porozumienie Zielonogórskie;
– Przedstawicieli placówek i poradni, z którymi nie podpisano umów, bądź ograniczono świadczenie usług specjalistycznych.
7. Dyskusja z udziałem zaproszonych gości.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Uzasadnienie:
W ostatnim czasie dociera coraz więcej niepokojących informacji w sprawie ograniczenia ilości kontraktów na medyczne usługi specjalistyczne w naszym mieście, co przekłada się na ograniczenie dostępu pacjentów do lekarza specjalisty. Następstwem tego jest zachwianie ciągłości leczenia pacjentów, wydłużenia się kolejek do lekarzy specjalistów, co w naszym przekonaniu zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców naszego miasta. Przykładem są poradnie kardiologiczne.
Ponadto dochodzi do likwidacji niektórych poradni specjalistycznych w mieście z powodu niezakontraktowania przez NFZ usług medycznych, świadczonych w tych poradniach, np. poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz znacznego ograniczenia dostępu do niektórych usług, np. rehabilitacja.
Wiele zakładów opieki zdrowotnej zakupiło drogi sprzęt specjalistyczny, by przystąpić do konkursu ofert. Niestety, pomimo znacznych kosztów z tym związanych, NFZ nie podpisał z wieloma placówkami umów na 2011 rok. Dodać należy, że placówki te od wielu lat świadczyły usługi medyczne w naszym mieście.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy ochrona zdrowia.
W związku z powyższym zaistniałą sytuację należy uznać za nadzwyczajną, co w pełni uzasadnia zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.