Prezydent miasta skierował pod obrady Rady Miasta projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Program ma na celu tworzenie warunków do bardziej skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz tworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych przemocą – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, dając o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. Niezmiernie ważnym elementem przeciwdziałania przemocy domowej jest dostrzeżenie problemu, potraktowanie go jako groźnego źródła cierpienia, zagrożenia i dysfunkcji człowieka, rodziny, społeczeństwa – dodaje Teresa Bac, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

Program zawiera próbę diagnozy zjawiska, przytaczając dane dotyczące przemocy zgromadzone przez tutejszą Komendę Miejską Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Prokuraturę Rejonową oraz Komedę Główną Policji. Adresatami programu są rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy, zagrożone takim zjawiskiem, sprawcy przemocy w rodzinie, ale również przedstawiciele instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji przemocy i społeczność lokalna.

Pogram zwiera kilka celów strategicznych: zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych, korekcyjnych i edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Program zakłada bieżące monitorowanie osiągania celów oraz przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań.

Zadań wskazaliśmy aż 11, w tym między innymi: udzielanie schronienia ofiarom przemocy, udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, podejmowania działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy, diagnozowanie skali zjawiska, podnoszenie świadomości społecznej – wylicza Teresa Bac.