Sześć osób z naszego miasta otrzyma stypendium na rok szkolny 2010/2011 w ramach II edycji projektu systemowego ‚Nauka drogą do sukcesu na Śląsku’ w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL w województwie śląskim. W sumie na Śląsku stypendium otrzyma 955 osób.

Z terenu naszego miasta stypendium otrzymali: Roman Stylok ZS Nr 5, Nadzieja Karpińska ZS Nr 5, Krzysztof Grobelny ZS 12, Aneta Monin ZS Nr 12, Ewelina Ciesielska ZS Nr 12, Katarzyna Dziwoki ZS Nr 12

O kolejności przyznania stypendium decydowała liczba punktów, jakie uczeń otrzymał podczas weryfikacji wniosku o przyznanie stypendium. Do otrzymania stypendium zakwalifikowali się uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 33 punkty za spełnienie określonych regulaminem przyznawania stypendiów kryteriów, a ponadto 24 uczniów, którzy otrzymali 32 punkty. W przypadku uczniów, którzy uzyskali liczbę 32 punktów, kryterium decydującym w drugiej kolejności o przyznaniu stypendium, była liczba punktów uzyskanych przez ucznia za udział w olimpiadach/konkursach/turniejach.

W dalszej kolejności brano pod uwagę ilość punktów przyznanych za średnią z przedmiotów kierunkowych oraz z przedmiotów pozostałych.

Pełna lista stypendystów oraz lista rezerwowa  jest dostępna na www.efs.slaskie.pl