Przez trzy lata w naszym mieście w ramach prac społecznie użytecznych podpisano porozumienia z 47 podmiotami, w których zatrudnionych było 460 osób. Spośród osób wykonujących prace społecznie użyteczne 41 podjęło pracę, a 21 zostało skierowanych na staż.

Z prac społecznie użytecznych korzystają osoby, które są bezrobotne bez prawa do zasiłku, oraz są klientami Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace społecznie użyteczne stwarzają warunki powrotu na rynek pracy oraz pierwszego zatrudnienia osobom długotrwale bezrobotnym. Mają one przede wszystkim spełniać rolę pomocową, a także kształtować aktywne postawy, przywracać zdolność pełnienia ról społecznych i zawodowych, zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne często spotykają się po raz pierwszy z możliwością jakiegokolwiek zatrudnienia, a także zdobycia doświadczenia oraz umiejętności. Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych powoduje, że nabywają one cech niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Są to: punktualność, obowiązkowość, rzetelność czy umiejętność pracy w grupie – wyjaśnia Teresa Bac, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

Prace społecznie użyteczne wykonywane są na stanowiskach  pomocniczych takich jak: pomoc kuchenna, sprzątaczka, konserwator, woźny, pomoc osobom niepełnosprawnym itp. Możliwość wykonywania prac społecznie użytecznych wpływa pozytywnie na zachowania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, poprawia ich samoocenę oraz własny wizerunek. Długotrwałe bezrobocie, spowodowane często niskim wykształceniem, brakiem kwalifikacji zawodowych, dyskwalifikowały te osoby w uzyskaniu zatrudnienia za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy lub z własnej inicjatywy.

Z doświadczeń dwóch lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie podmiotów w organizowaniu prac społecznie użytecznych, a także klientów naszego Ośrodka. Na 2011 rok szkoły, przedszkola, żłobek, Miejska Biblioteka Publiczna, Dom Pomocy Społecznej, Jastrzębski Zakład Komunalny oraz Ośrodek Pomocy Społecznej zgłosiły zapotrzebowanie na 220 osób. Liczba ta jest znacznie większa od liczby osób wykonujących te prace w 2010 roku (185 osób) – mówi Teresa Bac.

Oznacza to, że prace społecznie użyteczne cieszą się dużym zainteresowaniem u podmiotów zatrudniających osoby długotrwale bezrobotne i że zapotrzebowanie na tego typu prace w naszym mieście jest coraz większe.

W naszej ocenie ta forma aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i będących klientami Ośrodka jest bardzo dobrym rozwiązaniem i należy ją kontynuować. Przemawia za tym również fakt, iż klienci Ośrodka otrzymują środki finansowe za wykonaną pracę, a nie tylko świadczenia finansowe w związku z zakwalifikowaniem się do pomocy – podsumowuje Teresa Bac.