Z początkiem bieżącego roku rozpoczęła się realizacja projektu pn. ‚Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego’, którego partnerem jest m.in. miasto Jastrzębie-Zdrój. Przedmiotem projektu jest integracja z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego czyli opracowanie i wdrożenie Regionalnego Systemu e-Informacji Kulturalnej (RISK).
Głównym celem RISK jest stworzenie produktu w zakresie informacji kulturalnej, który zwiększy dostęp do zasobów wydarzeń kulturalnych na poziomie lokalnym i regionalnym. Będzie to sprawnie działający i kompleksowy w skali województwa śląskiego system e-informacji kulturalnej, który obejmie portal regionalny oraz serwisy lokalne, podmiotowe i tematyczne, udostępniające bazy danych o kulturze regionu i kalendarium wydarzeń na interaktywnych mapach cyfrowych, aplikacje zapewniające innowacyjną formułę działania zintegrowanej sieci punktów informacji kulturalnej, a także systemowe cyfrowe oznakowanie atrakcyjnych pod względem kulturalnym obszarów i obiektów.

Projekt RISK otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości blisko 6,5 mln zł (jego wartość całkowita wynosi ponad 7,6 mln zł).
Liderem projektu jest Fundacja Informatyki i Zarządzania z Łodzi, która prowadzi działalność społeczną, informacyjną, kulturalną, naukową, naukowo-techniczną i oświatową na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem promocji i wdrażania informatyki oraz nowych form organizacji i zarządzania opartych na rozwiązaniach społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
Od początku w powstanie RISK zaangażowanych jest szereg instytucji kultury, w tym wszystkie trzy Regionalne Ośrodki Kultury województwa śląskiego, oraz jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Na dzień dzisiejszy w RISK, prócz Lidera, zaangażowanych jest 35 podmiotów z województwa śląskiego, tj. instytucje kultury (8), powiaty ziemskie (2), powiaty grodzkie (3) i gminy (22).

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej http://www.fiiz.pl/index.jsp?bipkod=/012/013

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby