Od marca 2010r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzębiu Zdroju realizowany jest projekt ‚Jesteśmy tacy sami – wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych’, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Założeniem projektu jest wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych i wzmocnienie u nich kompetencji kluczowych.

Uzyskanie celów projektu następuje poprzez udział w specjalistycznych zajęciach z dogoterapii, hipoterapii, terapii Tomatisa, biofeedback, zajęć z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii (tablice interaktywne, kamery, komputery, aparaty, dyktafony). Spośród ponad 100 uczniów szkoły w projekcie bierze udział 90, z czego 80 korzysta z dogoterapii, 60 z hipoterapii, 50 z terapii Tomatisa, 30 z terapii biofeedback, 40 z zajęć komputerowych.
Zainteresowanie rodziców udziałem ich dzieci w projekcie jest duże. Oczekują oni, że dzięki temu podniesie się poziom funkcjonowania ich dzieci. Niektórzy z nich już zauważają pewne zmiany.
Z udziału w zajęciach największą frajdę mają dzieci, które postrzegają je jako luźną formę zabawy. Takie też było założenie twórców projektu, by dostarczyć dzieciom jak najwięcej radości i dzięki temu wpływać na rozwój i uzyskanie założonych w projekcie rezultatów. 
Poza zajęciami z dogoterapii, terapii Tomatisa, terapii biofeedback, zajęciami z wykorzystaniem najnowszej technologii komputerowej i informacyjnej, które odbywają się w szkole oraz hipoterapii, która odbywa się poza szkołą, uczestnicy projektu mają szansę poznać oddalone o wiele kilometrów zakątki, uczestnicząc w wyjazdowych warsztatach studyjnych (wyjazdowe warsztaty).  Tam w terenie zdobywają wiedzę o kulturze regionu, poznają mieszkańców i ciekawe zabytki. Materiał zbierany jest z wykorzystaniem kamery, aparatu, dyktafonu. Następnie w szkole (zajęcia przy komputerach) ze zdjęć i nagrań tworzone są prezentacje i albumy. Z wytworzonych materiałów młodsi koledzy będą mogli korzystać nawet za kilka lat.
Nad realizacją projektu czuwa zespół projektowy, który organizuje cały proces, nadzoruje przebieg zajęć, przygotowuje sprawozdania i raporty.

Obecnie projekt wchodzi w fazę półmetka i podsumowań rezultatów. Koordynator projektu oraz pracownik ds. ewaluacji i monitoringu projektu wraz z całym zespołem projektowym dokonali analizy działań. Wyniki wskazują, że dotychczas zrealizowano:
– 120 godzin z zakresu dogoterapii, na 264 zaplanowanych w całym projekcie,
– 540 godzin z zakresu hipoterapii, na 1320 zaplanowanych,
– 700 godzin z zakresu terapii Tomatisa, na 1600 zaplanowanych,
– 590 godzin terapii biofeedback, na 1350 zaplanowanych,
– 300 godzin z zakresu zajęć z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii, na 670 zaplanowanych.

Widoczne rezultaty udziału uczniów w projekcie to:
– poprawa umiejętności komunikacyjnych,
– nabycie umiejętności w zakresie korzystania z komputera, kamery, aparatu, dyktafonu oraz wykorzystania różnorodnych programów komputerowych,
– nabycie przez uczniów świadomości zasobów informacyjnych w Internecie i sposobów ich wykorzystania,
– zwiększenie motywacji do nauki,
  poczucie większej wartości i wiary we własne siły i możliwości.

Informacja nad. ZS nr 10.