Ryszard Piechoczek został przewodniczącym Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Komisja jest społecznym organem kolegialnym o charakterze opiniodawczym i powołana została przez prezydenta miasta w celu zapewnienia kontroli społecznej nad zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Do prac komisji należy rozpatrywanie i opiniowanie złożonych wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, o zamianę lokalu mieszkalnego, wydawanie opinii w sprawach zasiedlenia lokalami nowo budowanymi, wydawanie opinii w sprawach zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego do remontu lub dokończenia prac budowlano – wykończeniowych, wydawanie opinii w sprawach zawarcia umów najmu osób, które zamieszkiwały przez okres krótszy niż 3 lat w lokalu opuszczonym przez najemcę lub po jego śmierci i nie są objęte dyspozycją przepisu 691 Kodeksu cywilnego oraz opiniowanie ‚wniosków o zamianę lokalu mieszkalnego’, złożonych przez osoby, które nie mają chętnej drugiej strony do zamiany.

W skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej wchodzą: Marian Króliczek – radny Rady Miasta, Bernadeta Magiera – radna Rady Miasta, Ryszard Piechoczek – radny Rady Miasta, Piotr Włodarek – radny Rady Miasta, Barbara Kopała – Ośrodek Pomocy Społecznej, Renata Zwierzyńska – Ośrodek Pomocy Społecznej.