Analizie rynku pracy poświęcona była III zwyczajna sesja Rady Miasta. Posiedzenie odbyło się 24 lutego.

Jastrzębie-Zdrój jest aktywnym zawodowo młodym miastem górniczym. O młodości populacji Jastrzębia świadczy udział osób w wieku przedprodukcyjnym równy 19,34%, gdy w województwie śląskim wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 17,36%. Mniej niż w województwie śląskim jest osób w wieku poprodukcyjnym, a jeśli chodzi o osoby w wieku produkcyjnym, to połowa z nich pracuje. 63,09% pracujących jest związana z przemysłem i budownictwem, a 34,67% z sektorem usługowym.

Liczba osób bezrobotnych na koniec 2010 roku wynosiła 3826. Nadal wśród bezrobotnych przeważają kobiety, jednak feminizacja bezrobocia traci na intensywności.

Wciąż w ewidencji osób bezrobotnych dominują osoby młode do 35. roku życia, ale długotrwałe bezrobocie jest wśród nich stosunkowo rzadsze niż w starszych kategoriach wiekowych. Największą grupą wśród jastrzębskich bezrobotnych są osoby bez zawodu, a najliczniej reprezentowanym zawodem jest sprzedawca.

Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy, rejestracją, udzielaniem pomocy bezrobotnym w znalezieniu pracy, wypłatą zasiłków dla osób bezrobotnych oraz realizacją zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oprócz tego PUP realizuje inicjatywy aktywizacyjne w formie programów rynku pracy oraz projektów. Pozyskuje na te działania środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy Funduszu Pracy.

Podczas sesji radni przyjęli uchwały w sprawach:

– zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043,
– zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr LXIII/771/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok,
– zmiany Uchwały Nr XIV/2799/2003 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój,
– przyjęcia projektów socjalnych wynikających z ‚Strategii rozwiązywania problemów społecznych Jastrzębia-Zdroju na lata 2011-2015’,
– przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
– określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
– dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
– przyjęcia ‚Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2011’,
– ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
– zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
– zmiany przebiegu ulic zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
– ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg, chodników, ciągów pieszych i rowerowych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój i zakwalifikowania ich do poszczególnych standardów,
– górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
– ustalenia szczegółowych zasad oraz wysokości opłat za zajęcie 1m? pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie Miasta Jastrzębie-Zdrój w celu wykonania robót remontowo – inwestycyjnych,
– ustalenia szczegółowych wysokości i zasad opłat oraz naliczania kar za umieszczenie 1m? jednostronnej powierzchni reklamowej oraz obiektu budowlanego w pasach drogowych dróg wewnętrznych będących w zarządzie miasta Jastrzębie-Zdrój,
– wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
– wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd,
– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój zabudowanej budynkiem przychodni zdrowia przy ul. Turystycznej,
– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Przemysłowej,
– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy Alei Piłsudskiego stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój na rzecz jej użytkowników wieczystych,
– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich położonych przy ul. Kraszewskiego,
– zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie-Zdrój,
– trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
– zmieniająca Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej ‚Dar Serca’ w Jastrzębiu-Zdroju,
– wyrażenia zgody na realizację projektu ‚Jastrzębie-Zdrój 2015. Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe’,
– umowy o partnerstwie pomiędzy miastami Jastrzębie-Zdrój (Rzeczpospolita Polska) i Mahmutlar (Republika Turcji),
– reprezentowania Miasta Jastrzębie-Zdrój w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju (wiceprezydent),
– zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na I półrocze 2011 r.