Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.02.01-016/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu III ‚Turystyka’, Działanie 3.2. ‚Infrastruktura okołoturystyczna’, Poddziałanie 3.2.1 ‚Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa’

Warunki konkursu:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).
Przewidziane do wsparcia typy projektów:
1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki.
2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych.

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy okołoturystycznej.

4. Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego.

Konkurs ma charakter zamknięty – wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pomocą Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl oraz w formie papierowej.
Wersję papierową wniosku można składać:

w godzinach od 7.30 do 15.30
w dniach od 7 marca do 9 maja 2011 r.

osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, I piętro
41-500 Chorzów

Decyduje data wpływu wniosku w formie papierowej do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 7 grudnia 2011 roku. Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozstrzygnięcia konkursu będą podawane na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.