Sytuacja w jastrzębskiej służbie zdrowia stała się ponownie przedmiotem obrad Rady Miasta. Radni wrócili do tej kwestii podczas sesji, która odbyła się 31 marca w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta.
Informację na temat sytuacji w służbie zdrowia przedstawił pełnomocnik ds. oświaty i polityki społecznej Franciszek Piksa. Koreferat w imieniu Komisji Polityki Społecznej wygłosiła przewodnicząca tej komisji Bernadeta Magiera.

Zasady kontraktowania usług medycznych wyjaśnił natomiast Marcin Pakulski zastępca dyrektora  ds. medycznych Śląskiego OW Narodowego Fundusz Zdrowia. Jego wystąpienie stało się źródłem pytań wielu radnych i gorącej dyskusji.

Ponadto głos zabrał Daniel Kowalczyk z Porozumienia Zielonogórskiego, Edward Herban NZOZ Hermed oraz Norbert Prudel dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2.

W dalszej części obrad radni wysłuchali informacji przedłożonych przez wiceprzewodniczącego Ryszarda Piechoczka oraz zastępcę prezydenta Krzysztofa Baradzieja.

Następnie Rada Miasta przyjęła uchwały w sprawach:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043,
2. zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok,
3. umorzenia należności budżetowych,
4. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej , na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2011,
5. zapewnienia nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A 1,
6. zmiany Uchwały Nr LVII/721/2010 Rady Miasta z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Jastrzębie-Zdrój,
7. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
8. ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Wiejskiej,
10. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
11. uchylenia Uchwały Rady Miasta Nr LXIII/798/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości,
12. przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 
13. odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie mieszkania komunalnego,
14. zmieniająca Uchwałę Nr LXIII/789/2010 z dnia 28 października 2010r. W sprawie ‚Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011’,
15. zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju,

Radni zapoznali się także ze sprawozdaniami z działalności w  2010 roku Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego, Komisji Polityki Społecznej oraz Kultury i Sportu.
Zlecono także Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli przetargu na świadczeniu usług medyczno-opiekuńczych nad podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej. Radni przegłosowali również wniosek, aby w punkcie obrad dotyczącym informacji przewodniczącego Rady Miasta znalazły się informacje o napływających pismach oraz sposobie ich załatwiania.