1 kwietnia rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały dotyczącej  ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających  wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Konsultacje potrwają do 14 kwietnia.

Konsultacje przeprowadzone będą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

Opinie należy składać na piśmie w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta.

Szczegółowe informacje