Od 13 do 20 kwietnia potrwają konsultacje projektu uchwały  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz projektu uchwały w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

Konsultacje przeprowadzone zostaną z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie – Zdrój a także rodzicami, opiekunami, pracodawcami, placówkami organizujących opiekę dla dzieci do 3 lat.

Szczegółowe informacje