Informuję, iż w związku z koniecznością aktualizacji załącznika nr 13 do ‚Wojewódzkiego planu działań na wypadek wystąpienia epidemii’ – Wykaz Zakładów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji wytypowanych do działań w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, epidemii lub innych zdarzeń nieprzewidywalnych’, na stronie internetowej BIP: www.bip.wsse.katowice.pl, w zakładce komunikaty, umieszczono w formie elektronicznej ankietę weryfikacyjną.

Osoby i firmy zainteresowane, za pośrednictwem strony internetowej WSSE w Katowicach, zobowiązano do uzupełnienia ankiety w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej. Wypełnioną i podpisaną ankietę weryfikacyjną, zainteresowani winni przesłać drogą pocztową na adres WSSE w Katowicach, z dopiskiem na kopercie ‚Weryfikacja załącznika’ oraz w wersji elektronicznej na adres ep-sekr@wsse.katowice.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 16.05 2011 r. O wynikach przeprowadzonej rekrutacji, firmy które będą zakwalifikowane, zostaną indywidualnie poinformowane. Proszę o przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Osoba do kontaktu: kierownik Epidemiologii – Barbara Michalak

Państwowa Inspekcja Sanitarna
ul. Bogumińska 3
44-300 Wodzisław Śląski

tel. 32 456 38 10-12
tel. fax. 32 455 15 96