Kultura w mieście i współpraca z organizacjami pozarządowymi to dwa tematy, jakimi zajęła się Rada Miasta podczas ostatniej sesji z dnia 28 kwietnia.

Tradycyjny porządek obrad zburzyło przybycie strony społecznej sporu toczącego się w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Radni postanowili udzielić głosu w tej prawie jej przedstawicielowi Piotrowi Szeredzie. Po jego wystąpieniu nastąpiła dyskusja, w której deklarowano chęć zwołania sesji nadzwyczajnej poświęconej sytuacji w JSW w kontekście prywatyzacji.

W kolejnych punktach obrad radni składali interpelacje oraz przedstawiono informacje z działalności Rady Miasta i prezydenta miasta w okresie między sesjami.
Realizacja zadań kulturalnych w mieście została zaprezentowana poprzez wyświetlenie dwóch filmów obrazujących stan kultury w przeszłości oraz aktualnie. Nie zabrakło także referatu Komisji Kultury i Sportu. Natomiast o współpracy z organizacjami pozarządowymi mówił zastępca prezydenta Krzysztof Baradziej.

Kolejno radni przyjęli przedłożone uchwały w sprawie:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043,
– zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok,
– zmiany Uchwały Nr III/24/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok, 
– opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Harcerskiej 1a,
– ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju,
– ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
– przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
– odpłatności i zasad korzystania z publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju,
– ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
– nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Jastrzębie-Zdrój od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod drogę publiczną – odnogę ulicy Grzybowej,
– reprezentowania Miasta Jastrzębie-Zdrój w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju.

Sprawozdanie z działalności w roku ubiegłym złożyły także Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Komisja Rewizyjna.
Punkt wolne głosy i wnioski zdominowała kwestia trudnej sytuacji jastrzębskiego Polskiego Czerwonego Krzyża.