Prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój informuje mieszkańców nt. dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 89 z 201 Ir. poz. 1668 z dnia 28.04.201 Ir.. ukazała się Uchwała nr III.7.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24.02.2011r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Osoby ubiegające się o częściowy zwrot kosztów poniesionych na:

– budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
– podłączenie budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.
– zakup i montaż niskoemisyjnych urządzeń grzewczych, w tym: kotłów co. (elektryczne. gazowe, olejowe, na paliwo stałe).
– demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. w ramach zadań, w zakresie wymiany azbestowych pokryć dachowych i lub wymiany elewacji z płyt azbestowych.
– budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku.

powinny celem uzyskania dotacji przed realizacją przedsięwzięcia złożyć pisemny wniosek w celu zawarcia umowy z Miastem.

Wnioski można pobrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu Miasta (pok.513. bud A. V piętro.) bądź na stronie internetowej tj. www.bip.iastrzebie.pl Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Informacji w sprawie zasad dotacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 32 4785 326.