W bieżącym roku upływa kadencja dotychczasowych ławników sądowych. Nowe kandydatury na ławników należy zgłaszać do 30 czerwca w Biurze Rady Miasta, Al. Piłsudskiego 60, pok. 125 A.

Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1.    posiada   obywatelstwo   polskie   i   korzysta   z   pełni   praw   cywilnych   i obywatelskich
2.    jest nieskazitelnego charakteru,
3.    ukończył 30 lat,
4.    jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5.     nie przekroczył 70 lat,
6.    jest zdolny,  ze   względu  na  stan  zdrowia,   do  pełnienia  obowiązków ławnika,
7.    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Kandydatury należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 r. w Biurze Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, AL Piłsudskiego 60, pokój Nr 125A.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1.    3  aktualne  fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
2.    informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3.     oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4.    zaświadczenie lekarskie,  stwierdzające brak  przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Wzory ankiet można pobrać poniżej lub w Biurze Rady Miasta.