Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych do udziału w II edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac magisterskich obejmujących następujące zagadnienia:
– ekoinnowacje,
– innowacje w sektorze usług,
– popytowe podejście do tworzenia innowacji,
– nowe podejście do zamówień publicznych.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione między 30 czerwca 2009 a 10 lipca 2011 r. na ocenę minimum dobrą. Pracę może zgłosić jej autor bądź uczelnia -reprezentowana przez promotora pracy.
Przewodniczącą Kapituły Konkursu jest Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości -Pani Bożena Lublińska-Kasprzak. Zgłoszone prace po przejściu etapu oceny formalnej poddane zostaną ocenie merytorycznej przez 2 członków Kapituły. W II edycji Konkursu w szczególności premiowana będzie innowacyjność i oryginalność przedmiotu pracy oraz praktyczne możliwości wdrożenia przedstawionych rozwiązań.

W Konkursie przyznawane są atrakcyjne nagrody rzeczowe:
– nagroda główna – sprzęt komputerowy o wartości do 3000 zł,
– wyróżnienie – sprzęt komputerowy o wartości do 1500 zł.

Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali w październiku 2011 r. Laureaci Konkursu będą mieć również okazję do prezentacji wyników swoich prac na łamach prasy, w Internecie i w trakcie konferencji i spotkań z przedsiębiorcami.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 lipca 2011 r.
Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:
– 2 płyt CD z nagraną na każdej z nich pracą magisterską w formacie .pdf i .doc,
– kompletnie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej
– potwierdzonej przez uczelnię kopii dyplomu magisterskiego lub zaświadczenia o ukończeniu studiów,
– opcjonalnie: innych zaświadczeń i dokumentów dotyczących wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w zgłoszonej pracy magisterskiej.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_86449.asp