W czwartek, 26 maja odbędzie się VIII sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie VIII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie protokołów z V, VI i VII sesji Rady Miasta.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
6. Informacja Prezydenta Miasta.
7. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w 2010 roku oraz aktów prawa miejscowego.

8. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju za 2010 rok

– sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2010 rok,
– sprawozdanie finansowe miasta, 
– informacja o stanie mienia komunalnego miasta, 
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 
– koreferat komisji skarbu, 
– wniosek komisji rewizyjnej, 
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
– wystąpienia klubowe, 
– dyskusja,
– podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta za 2010r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2010 rok, 
– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
10. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.