Przy 15 głosach za i 6 wstrzymujących się Rada Miasta przyjęła uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2010 rok oraz udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Sesja zwyczajna odbyła się 26 maja.

W minionym roku miasto osiągnęło dodatni wynik finansowy w postaci nadwyżki budżetowej w wysokości około 10 mln zł na skutek zgromadzenia dochodów budżetowych  w wysokości 345 mln zł i wydatkowania środków publicznych w kwocie 335 mln zł. Nie było zatem konieczności zaciągania kredytu komercyjnego planowanego na etapie uchwalania budżetu. Na realizację zadań własnych miasta zaangażowano przychody wewnętrzne, czyli środki zgromadzone z lat ubiegłych w wysokości ponad 81 mln zł. W stu procentach zrealizowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dochody budżetowe osiągnęły poziom 345 mln zł, co oznacza, że plan został zrealizowany w 106 procentach. Wydatki miasta zrealizowane zostały w 91 procentach, przy czym wydatki bieżące wykonano w 95 procentach, a wydatki o charakterze majątkowym w 81 procentach przyjętego planu.

W 2010 roku największe strumienie środków budżetowych były przeznaczone na zadania z zakresu:
– oświaty i wychowania prawie 116 mln zł,
– ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej ponad 49 mln zł,
– kultury i sportu ponad 46 mln zł,
– transportu i łączności prawie 45 mln zł,
– gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska około 43 mln zł,
– administracji publicznej ponad 21 mln zł.

W ramach budżetu miasta w 2010 roku dokonywane były także dopłaty do zadań finansowanych z budżetu państwa w kwocie ponad 12 mln zł.

Podczas sesji przyjęto uchwały w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta za 2010r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2010 rok,
– udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043,
– zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
– umorzenia należności budżetowych,
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok, 
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju za 2010 rok,
– trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
– uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
– przyjęcia ‚Regulaminu działania Rady Działalności i Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój’,
– wyrażenia opinii dotyczącej ‚Wniosku o dofinansowanie koszów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy’ w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju,
– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. 1 Maja 47 stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
– powołania Zespołu ds. wyboru ławników,
– ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju,
– odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.