31 maja rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Jastrzębie-Zdrój. Konsultacje potrwają do 6 czerwca.

Konsultacje zostaną przeprowadzone z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat projektu uchwały. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie www.jastrzebie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Opinie należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta (pok.020).

Szczegółowe informacje