Nawet 40 tysięcy złotych możesz otrzymać na rozkręcenie własnej firmy. Jeśli masz pomysł, ale nie wiesz od czego zacząć, przerażają Cię formalności.

Nie wyważaj otwartych drzwi. Skorzystaj z doświadczenia Ewy. Ona już wie, jak zacząć. Zdobyła wiedzę potrzebną do założenia firmy i uzyskała dotację na start. Ty też możesz wziąć udział w projektach dla przyszłych przedsiębiorców.

Eksperci powiedzą Ci, jak stworzyć biznesplan. Będziesz mógł uzyskać dotację i wsparcie finansowe w pierwszym okresie. Projekty realizowane w ramach Działania 6.2 PO KL mogą być skierowane do osób fizycznych, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu). W szczególności mogą obejmować następujące grupy docelowe:
– osoby długotrwale bezrobotne,
– kobiety (w tym zwłaszcza powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
– osoby do 25. roku życia,
– osoby po 45. roku życia,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby zamieszkujące w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich oraz mieszkańcy
– miast do 25 tys., którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją rolną lub zwierzęcą.

GDZIE się zgłosić, by skorzystać z pomocy?
Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się bezpośrednio do instytucji realizujących projekty dla przyszłych przedsiębiorców.
Lista instytucji realizujących projekty w ramach Działania 6.2 POKL dotępna na stronie www.efs.wup-katowice.pl
Dodatkową możliwością otrzymania wsparcia na otwarcie działalności gospodarczej jest udział w projektach w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL. Szczegółowe kryteria udziału w ww. projektach określają Operatorzy wsparcia finansowego
Otrzymane wsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie wszystkich wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiednio uzasadnionych przez osobę wnioskującą o uzyskanie dotacji. Mogą to być zatem wydatki na:
– składniki majątku trwałego (np. sprzęt, narzędzia, wyposażenie biura itp.),
– koszty prac remontowych i budowlanych,
– aktywa obrotowe (np. zakup niezbędnych materiałów i surowców), które nie mogą jednak przekroczyć 25% wartości uzyskanej dotacji,
– promocję i reklamę w wysokości maksymalnie 10% wartości uzyskanego wsparcia finansowego,
– zakup środków transportu; z tej możliwości mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w zakresie drogowego transportu towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył usprawnieniu prowadzenia działalności gospodarczej, a nie będzie celem samym w sobie.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie mogą służyć pokryciu kosztów bieżących działalności przedsiębiorstwa (np. ubezpieczenia, czynsz).
Dotacja uzyskana przez uczestnika projektu jest pomocą bezzwrotną pod warunkiem jednak, że zarejestrowana działalność gospodarcza lub członkostwo w spółdzielni (lub spółdzielni socjalnej) zostanie utrzymane minimum 12 miesięcy od dnia jej otwarcia.