Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

O wsparcie mogą się ubiegać następujące grupy podmiotów:
1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Szkoły wyższe.
3. Jednostki naukowe.
4. Jednostki naukowe reprezentujące sieci i konsorcja naukowe.
5. Instytucje otoczenia biznesu.
6. Organizacje pozarządowe.
7. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-6 reprezentowane przez lidera.
8. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
Przewidziane do wsparcia typy projektów:
Typ projektu nr 1: Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo-technologicznych, technologicznych oraz centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii.
Typ projektu nr 2: Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną jednostek naukowych świadczących usługi dla gospodarki, w tym wchodzących w skład CZT i CD nieposiadających osobowości prawnej.
Typ projektu nr 5: Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.

Konkurs ma charakter zamknięty – wnioski przyjmowane będą w terminie od 10.06.2011 r. do 12.09.2011 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Miejscem składania wniosków jest siedziba Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Dąbrowskiego 23, parter sektor C (Punkt Informacyjny)
W konkursie nie będzie stosowany etap preselekcji projektów.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 40 202 939 euro (słownie: czterdzieści milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć euro), co stanowi  159 806 683 złote* (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote).
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Rozpoczęcie inwestycji powinno nastąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia  30 marca 2012 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pod adresem: http://www.rpo.slaskie.pl