Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

O wsparcie mogą się ubiegać następujące grupy podmiotów:
1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Szkoły wyższe.
3. Jednostki naukowe.
4. Jednostki naukowe reprezentujące sieci i konsorcja naukowe.
5. Instytucje otoczenia biznesu.
6. Organizacje pozarządowe.
7. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-6 reprezentowane przez lidera.
8. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Typ projektu nr 3: Zakup usług doradczych w zakresie usprawnienia innowacji i/lub transferu technologii, w tym związanych z tworzeniem i rozwojem sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorcami.
Typ projektu nr 4: Tworzenie i rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi w zakresie innowacji i/lub transferu technologii.
Typ projektu nr 6. Tworzenie i rozwój klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym.

Konkurs ma charakter zamknięty – wnioski przyjmowane będą w terminie od 10.06.2011 r. do 12.09.2011 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Miejscem składania wniosków jest siedziba Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Dąbrowskiego 23, parter sektor C (Punkt Informacyjny).
W konkursie nie będzie stosowany etap preselekcji projektów.
Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 13 867 060 euro (słownie: trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt euro), co stanowi 55 121 564 złote* (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote).
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Rozpoczęcie inwestycji powinno nastąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu. Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 marca 2012 roku.

Przed złożeniem wniosku aplikacyjnego należy zapoznać się z regulaminem konkursu.

 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pod adresem: http://www.rpo.slaskie.pl