Z informacją na temat realizacji miejskich inwestycji oraz propozycjami, jakie przygotowano dla dzieci i młodzieży na wakacje zapoznali się radni podczas IX sesji Rady Miasta. Ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie odbyło się 22 czerwca.

Najważniejszymi inwestycjami drogowymi są: budowa Drogi Głównej Południowej, modernizacja ul. 11 Listopada i ul. Bednorza oraz przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Pszczyńskiej. Ponadto zmodernizowane zostaną budynki przy ul. Gagarina. Zadanie obejmie przebudowę i nadbudowę budynków z lokalami socjalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i robotami drogowymi. Natomiast budynek przy ul. Wodzisławskiej 15 zostanie zaadaptowany na potrzeby noclegowni. Prowadzone są też inwestycje w zakresie kultury fizycznej i sportu. Już wkrótce będzie można korzystać z hali widowiskowo-sportowej przy ul. Leśnej. Aktualnie obiekt wyposażany jest w urządzenia i sprzęt sportowy, komputerowy oraz meble biurowe. Z kolei przy Szkole Podstawowej nr 5 trwa przebudowa kompleksu boisk. Oprócz tego wykonywana jest termomodernizacja obiektów szkolnych. Trwają prace związane z ociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół nr 2 wraz z wymianą pokrycia dachowego, a także związane z ociepleniem dachu budynku Gimnazjum nr 8.

Propozycje spędzenia wolnego czasu, jakie dla dzieci i młodzieży przygotowali: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, MTKKF i szkoły radni mogli zobaczyć w postaci krótkiego filmu.

Podczas sesji z mandatu radnego zrezygnował Jarosław Potępa z Platformy Obywatelskiej. Swoją decyzję uzasadnił niemożnością łączenia pracy zawodowej z funkcją radnego.

Rada Miasta przyjęła uchwały w sprawach:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043,
– zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok,
– udzielenia dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój z przeznaczeniem na wykonanie w roku 2011 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta,
– umorzenia należności budżetowych (1),
– umorzenia należności budżetowych (2),
– umorzenia należności budżetowych (3),
– ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania,
– zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
– określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój,
– ustanowienia stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania,
– uchylenia Uchwały Nr III/27/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za komercyjne korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – ‚Boisko ze sztuczną nawierzchnią trawiastą przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju’,
– określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój,
– pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,
– pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
– uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na II półrocze 2011r.,
– zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze 2011r.

Nie przyjęto projektów uchwał w sprawach:
– rozpatrzenia skargi rodziców uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju,
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój dla terenów pod nieczynnymi liniami kolejowymi.

Poparcia radnych nie zyskał wniosek Janusza Tarasiewicza (PiS) w sprawie powołania komisji doraźnej w temacie wyjaśnienia sytuacji w Zespole Szkół nr 1. Sytuacją tą zajmie się jednak, na wniosek Rady Miasta, Komisja Rewizyjna.
Prezydent miasta Marian Janecki wyjaśnił, że Śląski Kurator Oświaty poinformował o nieprawidłowościach, stwierdzonych w trakcie trzech kontroli doraźnych, a co za tym idzie naruszeniu przez dyrektora szkoły przepisów. Kuratorium Oświaty wydało dyrektorowi stosowne zalecenia, jednak, jak wykazała rekontrola, nie wszystkie zostały wykonane. Śląski Kurator Oświaty przekazał również informację o skargach, jakie wpłynęły na funkcjonowanie szkoły i wezwał prezydenta miasta do wyciągnięcia konsekwencji wobec dyrektora. Pismem z 23 maja Śląski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar odwołania w ciągu roku szkolnego bez wypowiedzenia Pani Lidii Wachowiec ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Jak zaznaczyła Anna Toborowicz (Wspólnota Samorządowa), radni nie mogą wchodzić w kompetencje Kuratorium Oświaty.