W związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r./Dz.U.z 2010.207.1370/, w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wodzisławiu Śl. informuje o obowiązku zgłaszania zamiaru przeprowadzenie uboju.

W przypadku uboju zwierząt, z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków, w celu produkcji mięsa, należy powiadomić w formie pisemnej, powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju, co najmniej na 24 godziny przed ubojem.

Informację powinien złożyć posiadacz zwierząt, jeżeli ubój ma być dokonany na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane, lub podmiot prowadzący gospodarstwo, jeżeli ubój ma się odbyć w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane

Sposób złożenia informacji określa załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia http://isap.sejm.gov.pl