Trzy projekty uchwał mieli do rozpatrzenia radni, którzy zebrali się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Posiedzenie, zwołane na wniosek prezydenta miasta, odbyło się 18 lipca.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043,
2. zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok,
3. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Gminą Pawłowice w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Pawłowicach oraz wspólnego wykonania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój i Gminę Pawłowice zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w ramach realizowanej inwestycji.