Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. Ks. Prof. J. Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju uczestniczy w wielu projektach i programach, także tych, które dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej. Już od ubiegłego roku trwa tu realizacja projektu ‚Uwaga! Sposób na sukces’ współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to projekt wdrażający Innowacyjny Program Nauczania, który pozwala dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stymulować i wspierać rozwój uwagi słuchowej. W ramach projektu prowadzona jest terapia metodą Tomatisa i zajęcia z logorytminki – wyjaśnia Anna Hetman, dyrektor szkoły.

Innowacyjny program edukacji wczesnoszkolnej przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, realizujących założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego. Uwzględnia on potrzeby dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Dawna, z autyzmem, z mózgowym porażeniem dziecięcym, u których obserwuje się zaburzenia integracji sensorycznej, trudności w uczeniu się, zaburzenia mowy, zaburzenia uwagi słuchowej. Projekt zakłada indywidualizację procesu kształcenia każdego dziecka w klasie.
Założenia programu zostały wzmocnione o dwa ważne dla edukacji odkrycia. Podstawowym są badania i praktyka Alfreda Tomatisa, a drugim niezwykle cenna teoria inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera.

.