Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) umożliwia ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. ‚małych grantów’, której podstawę prawną stanowi art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w dziedzinie ochrony środowiska ‚Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju’ złożona przez Śląski Związek Pszczelarzy, której bezpośrednim wykonawcą będzie Koło Pszczelarzy w Jastrzębiu-Zdroju.

Każdy w terminie 7 dni tj. od dnia 11.08.2011 r. od upublicznienia oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie ochrony środowiska pn. ‚Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju’ złożonej przez Śląski Związek Pszczelarzy – Koło Pszczelarzy w Jastrzębiu-Zdroju, może zgłaszać uwagi do wyżej wymienionej oferty pisemnie do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.