Wydział Edukacji, informuje iż zgodnie z Uchwałą Nr VIII.66.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 158, poz. 2978) istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2011/2012.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w wyniku występowania w rodzinie takich okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Uprawnienie do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), weryfikowanej Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wnioski składa się
w szkole, do której uczeń uczęszcza, w pozostałych przypadkach bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do szkoły, lub datę wpływu
do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.
Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:
śmierć członka rodziny, ciężka choroba członka rodziny,wypadek członka rodziny, znaczna szkoda materialna spowodowana pożarem, kradzieżą lub klęską żywiołową.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.
Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące
od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.
W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wnioski składa się
w szkole do której uczeń uczęszcza, w pozostałych przypadkach bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.