‚Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju’, złożona przez Śląski Związek Pszczelarzy, której bezpośrednim wykonawcą będzie Koło Pszczelarzy w Jastrzębiu-Zdroju zrealizuje zadanie publiczne w dziedzinie ochrony środowiska.

W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) umożliwiające ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert tzw. ‚małe granty’, do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w dziedzinie ochrony środowiska pn. ‚Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju’, złożona przez Śląski Związek Pszczelarzy, której bezpośrednim wykonawcą będzie Koło Pszczelarzy w Jastrzębiu-Zdroju.

Każdy w terminie 7 dni (tj. od 11.08.2011 do 17.08.2011 włącznie) od upublicznienia oferty pn. ‚Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu Jastrzębia-Zdroju’, mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku z tym, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie ochrony środowiska, zgodnie z zapisami Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.