Szkoła Podstawowa nr 9 przystąpiła do projektu ‚Chcę wiedzieć więcej…’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 9 prowadzące do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w okresie realizacji projektu.

Cele szczegółowe projektu to: wzmocnienie roli kompetencji kluczowych (w tym matematyczno-przyrodniczych w nauczaniu uczniów objętych wsparciem w czasie zajęć pozalekcyjnych, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów na początkowym etapie kształcenia, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między uczniami przed zakończeniem projektu, tworzenie możliwości wykorzystywania technologii informatycznych w zdobywaniu wiedzy przez uczniów na każdym etapie kształcenia, zwiększenie u uczniów umiejętności uczenia się w obszarze kompetencji kluczowych, znaczne podniesienie u obu płci motywacji do nauki i odpowiedzialności za własną edukację, poprawa umiejętności uczniów w zakresie komunikacji i autoprezentacji nabywana w trakcie realizacji zajęć.

Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku. Budżet wynosi 110 732 zł. W projekcie weźmie udział 128 uczestników, a planowany czas trwania to 600 godzin.
Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone w okresie od 1 października  2011 r. do 31 maja 2012r.

Działania w projekcie będą komunikować równość płci, niestereotypowe podejście do umiejętności i wykształcenia uczestników/ek, uwzględniać język wrażliwy na płeć oraz przyczynią się do zapobiegania przemocy i agresji.

Działania określone w projekcie przyczynią  się również do  rozwoju  kompetencji kluczowych określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z  dnia 18  grudnia 2006 r.w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)
Projekt ‚Chcę wiedzieć więcej’ realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości  usług  edukacyjnych.