Art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w/w ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. ‚małych grantów’.
W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w dziedzinie ochrony środowiska złożona przez Koło Łowieckie ‚Odra’ w Rybniku pn. ‚Ochrona Zwierzyny drobne na terenie obwodu łowieckiego nr 182 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój’.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenie oferty tj. od 12.09.2011 r.  do 19.09.2011 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.