Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w/w Ustawy ubieganie się          o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. ‚małych grantów’.
 
W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój 16.09.2011 r. wpłynęła oferta w dziedzinie ochrony środowiska złożona przez Koło Łowieckie ‚Las’ z siedzibą przy ul. Norwida 34, 44-268 Jastrzębie – Zdrój na realizację zadania publicznego pn. ‚Ochrona zwierzyny drobnej na terenie obwodu łowieckiego nr 170 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie – Zdrój’.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od 20.09.2011 r.  do 26.09.2011 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.