15 września ruszył nabór wniosków do III edycji projektu systemowego ‚Nauka drogą do sukcesu na Śląsku’. Obecnie realizowana jest III edycja projektu, która została zaplanowana na rok szkolny 2011/2012. W ramach projektu możliwe będzie przyznanie wsparcia stypendialnego 400 uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Projekt ‚Nauka drogą do sukcesu na Śląsku’ skierowany jest do uczennic i uczniów szczególnie uzdolnionych w  zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt w imieniu Samorządu Województwa  Śląskiego realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego.

Jakie kryteria należy spełnić, żeby otrzymać stypendium ?
Stypendium w wysokości od 300 zł do 400 zł miesięcznie może otrzymać uczennica/uczeń, która/który  łącznie spełnia następujące warunki:
Kryteria obowiązkowe:
– uczęszcza do  szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na  terenie województwa śląskiego, 
– stale zamieszkuje na terenie województwa śląskiego, 
– średnia ocen za poprzedni rok szkolny z przedmiotów kierunkowych wynosi co najmniej 5,00, 
– średnia ocen za poprzedni rok szkolny ze wszystkich przedmiotów wynosi co najmniej 4,40, 
– średni miesięczny dochód netto w rodzinie uczennicy/ucznia za 2010 rok w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł,
oraz jedno z kryteriów dodatkowych:
– w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2011/2012 uczennica/uczeń  uzyskała/uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursie o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub w olimpiadzie/turnieju co najmniej II stopnia,organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125 z późn. zm.),
‚ co najmniej 37 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 42 punkty z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego  na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
Gdzie i kiedy złożyć wniosek o przyznanie stypendium ?
Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć  w nieprzekraczalnym terminie od 15 września do  31 października 2011r.:
– w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,  ul. Ligonia 46,  
– w kancelarii Międzywydziałowego Zespołu  Zadaniowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40,  
– w kancelarii Międzywydziałowego Zespołu  Zadaniowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7
lub wysłać na jeden ze wskazanych powyżej adresów.

Wniosek złożony. I co dalej ?
Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami Komisja ds. Oceny Wniosków Stypendialnych dokona oceny formalnej. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wnioskodawca zostanie zobowiązany do uzupełnienia brakujących informacji. Wnioski ocenione pozytywnie podlegają ocenie merytorycznej czego wynikiem będzie utworzenie dwóch list rankingowych stypendystów (osobno dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

Jestem na liście rankingowej. I co dalej ?
Kolejnym etapem jest zawieranie umów stypendialnych, wypłata środków finansowych stypendystom oraz sporządzenie, przez nauczycieli pełniących funkcję opiekuna dydaktycznego, sprawozdania na koniec roku szkolnego z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU). Zasady  uczestnictwa w projekcie zostały szczegółowo opisane w obowiązującym Regulaminie.

Na co mogę przeznaczyć stypendium ?
Stypendium powinno być wydatkowane zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczennicy/ucznia określonymi w IPREU. Będą to przede wszystkim wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz koszty wynikające bezpośrednio z realizacji celów edukacyjnych.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej:    www.efs.slaskie.pl

Kontakt dla Poddziałania 9.1.3
Zespół ds. Programu Stypendialnego
Siedziba: ul. Reymonta 24, 40-037 Katowice
Adres do korespondencji: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Osoby do kontaktu:
Adam Danel – koordynator
Tel. (032) 77 40 994
Nr pokoju 324
e-mail: adanel@slaskie.pl
Agnieszka Centarzyńska
Tel. (032) 77 40 950
Nr pokoju 301
e-mail: acentarzynska@slaskie.pl
Aneta Bartosik
Tel. (032) 77 40 950
Nr pokoju 301
e-mail: abartosik@slaskie.pl
Katarzyna Kulasik
Tel. (032) 77 40 956
Nr pokoju 302
e-mail: kkulasik@slaskie.pl
Magdalena Lichocka
Tel. (032) 77 40 993
Nr pokoju 323
e-mail: mlichocka@slaskie.pl

Dokumenty, które należy złożyć aby ubiegać się o przyznanie stypendium (http://www.efs.slaskie.pl/?grupa=1&art=1316498736&id_m=496)