Sprawozdań z działalności fundacji oraz spółek z udziałem miasta wysłuchali radni podczas XV sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie odbyło się 22 września.

Podczas sesji przyjęto uchwały w sprawach

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043,
2. zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok,
3. zmiany Uchwały Nr LXIII/774/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za miesięczną rezerwację stałych miejsc handlowych zlokalizowanych na targowiskach miejskich w Jastrzębiu-Zdroju w roku 2011,
4. ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia,
5. pokrycia akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SA w Jastrzębiu-Zdroju,
6. ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój,
7. rozpatrzenia skargi z dnia 6.06.2011r. dotyczącą działań Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju,
8. rozpatrzenia skargi
9. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój, a Powiatem Wodzisławskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na powierzenie i realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dla osób z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim,
10. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej,
11. nabycia na rzecz miasta Jastrzębie-Zdrój prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
12. apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze skutkami realizacji ‚Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE 3×20’,
13. zmiany w składzie Komisji Rady Miasta.

Akceptacji radnych nie zyskały projekty uchwał w sprawach:
1. udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
2. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Potępy.